Algemene Voorwaarden Basic Goodness

Coaching, Training & Innovation

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Basic Goodness, coaching, training & innovation (hierna te noemen Basic Goodness). Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Basic Goodness die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

2.1 Basic Goodness: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van Basic Goodness in het kader van de uitoefening van zijn beroep een opdracht met een opdrachtgever overeenkomt.

2.2 Coach: ieder natuurlijk persoon die onder verantwoordelijkheid van Basic Goodness in opdracht van de opdrachtgever een of meerdere personen begeleidt teneinde de perssonlijke effectiviteit van die perso(o)n(en) te vergroten

2.3 Opdracht: Het verrichten van diensten op het gebied van training, advisering, opleiding, coaching en/of het faciliteren creatieve processen (innovatie).

2.4 Opdrachtgever: De opdrachtgever welke een verzoek tot training, advisering, opleiding, coaching en/of het faciliteren creatieve processen (innovatie) inbrengt bij Basic Goodness.

2.5 Coachee: ieder natuurlijk persoon die door middel van ondertekening van coachingcontract een relatie aangaat met een coach van Basic Goodness teneinde zijn/haar persoonlijke effectiviteit te vergroten

2.6 Opdrachtgeverstarief: Het tarief dat BasicGoodness aan de opdrachtgever in rekening brengt per dagdeel/opdracht/uur zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.

Artikel 3 Offertes en opdrachten

3.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de offerte na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Basic Goodness.

3.2 Door middel van ondertekening van de offerte verklaart opdrachtgever de opdracht formeel aan Basic Goodness vergund te hebben. In geval van coaching is de opdracht geformaliseerd wanneer het coachingscontract is ondertekend door de coachee.

3.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4 Duur van de opdracht

De opdracht kan worden aangegaan:of voor een vastgestelde tijd,of voor een bepaalde periode met een objectief beschreven einde en/of gebeurtenis,of voor onbepaalde tijd.

Artikel 5 Opzegging opdracht

De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen tussentijds, alleen schriftelijk, worden opgezegd met een opzegtermijn van 4 weken.

Artikel 6 Einde van de opdracht

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege: door het verstrijken van de vastgestelde tijd, doordat zich een objectief beschreven einde en/of gebeurtenis voordoet als beschreven in artikel 4. De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt na een opzegtermijn van 4 weken, gerekend vanaf de datum poststempel van het verzoek tot opzegging.

Artikel 7 Annulering

7.1 Afspraak verzetten tenminste 48 uur tevoren. Afspraken met de coach zijn bindend indien die door de coach en de coachee wederzijds zijn bevestigd. Voor alle coaching- en adviesafspraken met particulieren en bedrijven geldt dat afspraken, die niet tenminste 48 uur van tevoren worden afgezegd of verzet, in rekening gebracht zullen worden. Binnen 48 – 24 uur 50% van het uurtarief voor de geplande sessie en binnen 24 uur 100% van het tarief. Noodsituaties uitgezonderd.

In geval dat de coach moet reizen voor zijn afspraak geldt dat zelfs als de afspraak door overmacht niet kan doorgaan als coach reeds op locatie is, opdrachtgever geacht wordt de overeengekomen reiskostenvergoeding te betalen.

7.2 Annulering/verzetten trainingen en workshops voor bedrijven:

– tot 8 weken voor de geplande aanvangsdatum van de training of cursus : geen kosten.

– Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van de training of cursus: 50 % van de trainings- of cursuskosten.

– Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvangsdatum van de training of cursus:

  1. 100 % van de trainings- of cursuskosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld.
  2. 50 % van de trainings- of cursuskosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

7.3. Annulering/verzetten trainingen en workshops voor particulieren:

– Bij annulering langer dan twee weken voor geplande aanvangsdatum volledige restitutie mogelijk tenzij een volgende workshop bijgewoond wenst te worden.

– Bij annulering minder dan twee weken voor aanvangsdatum geen restitutie mogelijk, wel kan een volgende workshop worden bijgewoond bij voldoende beschikbaarbeid

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De resultaten van toepassing en het gebruik van de door Basic Goodness geleverde diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten Basic Goodness’ invloed liggen. Ofschoon de opdracht door Basic Goodness naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Basic Goodness derhalve geen garantie geven met betrekking tot de resultaten van de door haar geleverde diensten. Basic Goodness is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van Basic Goodness voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de haar voor desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 9 Garanties

9.1. Zoals vermeld in artikel 8 kan Basic Goodness door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de coachee bij de bewustwording geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering geven. De coachee bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de coachee kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.

9.2 Als een coachee niet tevreden is over een door Basic Goodness geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan de desbetreffende coach te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de coachee tevredengesteld wordt.

Artikel 10 Opdrachtgeverstarief

De vaststelling van het opdrachtgeverstarief of honorarium en de wijze waarop wordt gedeclareerd, dienen in de overeengekomen opdracht te worden opgenomen. De verschuldigde honoraria worden voor opdrachten met een langere looptijd periodiek herzien op basis van de ontwikkeling van lonen en prijzen, zulks met inachtneming van overheidswege vastgestelde, respectievelijk met haar overeengekomen regels. Tariefswijzigingen op deze basis worden aan opdrachtgever schriftelijk meegedeeld. Alle opdrachtgeverstarieven zijn exclusief btw.

Artikel 11 Betaling

Betaling van facturen en declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting en zonder recht op schuldvergelijking. Aanmerkingen op of klachten over de door Basic Goodness gezonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen 10 dagen na ontvangst daarvan aan Basic Goodness schriftelijk of per email kenbaar te zijn gemaakt. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling ervan niet op. Bij overschrijding van de in de vorige alinea genoemde betalingstermijn is Basic Goodness gerechtigd rente in rekening te brengen, overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente is door de opdrachtgever enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling. Indien Basic Goodness genoodzaakt is ter inning van het haar verschuldigde rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, door de opdrachtgever aan haar moeten worden vergoed.

Artikel 12 Coachingspecifieke Dienstverlening

12.1 De coach levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren. Uitgangspunten hierbij zijn dat de coach handelt vanuit integriteit en dat het belang van de coachee centraal staat.

12.2 Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De coachee past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties.

12.3 Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de coachee lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht danwel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van de coach. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen.Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de coachee zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de coach voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de coachee eventuele twijfels vooraf meldt aan de coach, en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten, direct meldt.

12.4 De coach behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een coachee. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door de coach beter wordt geacht de coachee door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een coachee te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een intergraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.

12.5. De coach helpt klanten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijke functioneren. De coach verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de coachee zelf is, alleen worden gegarandeerd mits dit van te voren gedefinieerd en vastgelegd is. De opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De coachee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

12.6 Als personen door de coach doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de coach. De coach gaat ervan uit dat desbetreffend persoon op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Alle door Basic Goodness aan de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde materialen waarop intellectueel eigendomsrecht mogelijk is, blijven, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende overeenkomst, haar eigendom. De opdrachtgever erkent en respecteert deze rechten door het aangaan van een opdracht met Basic Goodness dan wel door het verstrekken van een opdracht, en verplicht zich deze materialen niet door te (laten) leveren, ter inzage of ter beschikking aan derden te stellen dan wel te gebruiken in welke vorm en op welke wijze dan ook, niet dan na schriftelijke toestemming van Basic Goodness.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid

Basic Goodness verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens welke zij in het kader van de uitvoering van overeenkomst met de opdrachtgever of van derden in opdracht van de opdrachtgever ontvangt, zulks indien en voor zover de vertrouwelijkheid van deze gegevens geheimhouding naar algemene normen redelijkerwijs vereist.

Artikel 15 Geschillen

Op alle met Basic Goodness gesloten overeenkomsten is Nederlands recht exclusief van toepassing. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met Basic Goodness gesloten overeenkomsten of deze Algemene Voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde recht in de plaats van vestiging van Basic Goodness.